Privacybeleid

Privacy Beleid Kreaneeltje

Kreaneeltje, gevestigd aan de Bredeweg 68, 2752AB te Moerkapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

Kreaneeltje
Bredeweg 68
2752AB Moerkapelle
06-12585189

Annette Koolmees is de eigenaresse van Kreaneeltje.
Zij is te bereiken via kreaneeltje@gmail.com.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Kreaneeltje verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of
omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres 
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij zij toestemming hebben van ouders/voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kreaneeltje@gmail.com,
dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kreaneeltje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • het afhandelen van uw bestelling/betaling
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en producten bij u af te kunnen leveren
 • verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder
5. Online formulieren

Kreaneeltje maakt gebruik van verschillende online formulieren van Google. De gegevens die wij verzamelen worden alleen gebruikt door de beheerder voor het aangegeven doel (b.v. deelname aan workshop). Deze gegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

6. Geautomatiseerde besluitvorming 

Kreaneeltje neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens (b.v. medewerker van Kreaneeltje) tussen zit.


7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kreaneeltje bewaard je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
 • gegevens m.b.t. bestellingen bewaren we max. 3 jaar
 • gegevens m.b.t. aanvraag informatie/catalogus bewaren we max. 2 jaar
 • gegevens m.b.t. financieel administratie onbeperkt
 • data voor verwerking van facturen max. 7 jaar
8. Delen van persoonsgegevens met derden

Kreaneeltje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Kreaneeltje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Reacties die je achter laat op het blog

Het blog van Kreaneeltje wordt gehost door Blogger. Wil je reageren op berichten op het blog van Kreaneeltje dan vragen wij je naam en e-mailadres achter te laten. De door jou gekozen naam wordt getoond bij je berichten. Je bent vrij om een naam te kiezen.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor de bezoekers. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt indien de beheerder via e-mail in contact wil/moet komen met degene die reageert. Verzamelde
 e-mailadressen zullen niet gebruikt worden voor een ander doel, noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

Kreaneeltje modereert reacties niet handmatig. Berichten worden verwijderd wanneer deze ongepast, seksistisch, racistisch, grof taalgebruik, overduidelijke neonamen en/of spam bevatten. Wij behouden ons het recht voor om de mogelijkheid om reactie te geven tijdelijk of permanent uit te zetten.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kreaneeltje.
Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de door jou verstrekte persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, de door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek ter inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdragingen van jouw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kreaneeltje@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs  met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Kreaneeltje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nlhttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kreaneeltje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, kreaneeltje@gmail.com.

Kreaneeltje heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- beveiligingssoftware waaronder een virusscanner en een firewall.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten